Doprava zdarma od výše objednávky 2.000 Kč, v případě nižší objednávky max. poplatek 200 Kč.

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů Společnosti C.I.P.A. spol. s r.o. (dále jen „Zásady“) 

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

 

2. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

a) Provozovatelem: společnost C.I.P.A. spol. s r.o., identifikační číslo 45307636, se sídlem
Hořejší nábřeží 368/2, Praha 5 - Smíchov, e-mail: gdpr@cipa-gastro.cz.

b) Účastníkem: fyzická osoba, která přichází do styku s Provozovatelem jako jeho klient,
zástupce jeho klienta, zástupce dodavatele či jeho zaměstnanec.

c) Osobními údaji: jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
(subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikát např.: jméno a příjmení,
adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické
osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby atd.

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování
Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

 

3. Provozovatel je právnickou osobou prodávající a nakupující gastronomické zboží a provozuje web
www.cipa-gastro.cz, V rámci těchto služeb jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:

a) v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb
Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i
v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a

b) za účelem/účely uvedenými níže v článku II. Účel zpracování osobních údajů.
Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem
Provozovatele.

 

4. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným
subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce.

 

II. Účel zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a
Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné

b) povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst.
1 písm. c) GDPR);

c) k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů
a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel
zpracování správce získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

d) vedení evidence odběratelů (zákazníků) a dodavatelů

e) k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné
plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem, plnění
zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem
vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových
zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.

 

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování.

1. Na Účastníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a další příslušné právní předpisy.

 

2. Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání
Osobních údajů Provozovatelem.

 

3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo
mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí
konkrétní služby či produktu Provozovatele.

 

4. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně
poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné
povinnosti správce, je od Účastníka vyžadován souhlas. Pokud Účastník neudělí Provozovateli souhlas
ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Provozovatel v
důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

 

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a
Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu
stanovenou v souhlasu.

 

6. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje
zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců od posledního obchodního případu pro
případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany
oprávněných zájmů Provozovatele.

 

7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního
čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž
došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

 

8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

 

9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

 

10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

 

11. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní
organizaci.

 

12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické a listinné podobě neautomatizovaným
způsobem.

 

13. Účastník bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy na serverech společnosti C.I.P.A., spol.
s r.o., (mj. v datovém centru NAGANO). C.I.P.A., spol. s r.o. využívá služby [Microsoft Exchange,
Microsoft Windows Server], jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních
údajů, v podnikovém informačním systému Twist Inspire a v archivu Provozovatele.

 

14. Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání dat společnosti C.I.P.A., spol. s r.o. na jeho
zařízení.

 

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě
souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se
zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti
Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu
uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které
správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování
nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních
předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na
adresu sídla Provozovatele nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci či stejnou cestou, jak byl
předchozí souhlas poskytnut.

 

2. Účastník má dále právo:

a. Být informován o zpracování svých Osobních údajů

i. Účastník je oprávněn od Provozovatele požadovat informace, zda jsou Osobní
údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Účastník
právo od Provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních
údajích Provozovatele, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních
údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích
nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Provozovatele, o výčtu práv Účastníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

ii. Pokud Provozovatel hodlá dále Osobní údaje Účastníka zpracovávat pro jiný účel,
než pro který byly získány, poskytne Účastníkovi ještě před uvedeným dalším
zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

b. Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům

Účastník je od Provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní Osobních údajů, informace o Účastníkových právech (práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Účastníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

c. Na opravu poskytnutých Osobních údajů

i. Pokud došlo na straně Účastníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Účastník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Účastník právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů
i. V určitých stanovených případech má Účastník právo požadovat, aby Provozovatel Osobní údaje Účastníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Provozovatel Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Účastníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Účastník detailně informován.

e. Na omezení zpracování Osobních údajů

i. Provozovatel zpracovává Osobní údaje Účastníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Účastník měl pocit, že Provozovatel např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Účastník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.

f. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

i. Účastník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 

3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

a. požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu: gdpr@cipa-gastro.cz

b. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu: gdpr@cipa-gastro.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

4. Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese: Hořejší nábřeží 368/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov nebo elektronicky na adrese: gdpr@cipa-gastro.cz. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese: gdpr@cipa-gastro.cz. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

 

5. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

 

6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

7. Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány, ale nemůžou být a nebudou využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce.

 

8. V důsledku těchto aktivit Provozovatele nebude chování Účastníka na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což by představovalo určitý zásah do práva na soukromí.

 

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

 

2. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

 

3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 23. 3. 2020.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz